Η εταιρία ΣΣΕ & Περιβάλλον ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1997 από Επιστήμονες με μεγάλη & πολύχρονη επιστημονική εμπειρία στους τομείς των Συγκοινωνιακών & Κυκλοφοριακών μελετών, Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Χωροταξικών & Πολεοδομικών Μελετών, Μελετών Συγκοινωνιακής & Κυκλοφοριακής οργάνωσης καθώς και εξειδικευμένων Μελετών Περιβαλλοντικής Ακουστικής, Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου, Αερόφερτου Δομόφερτου & Εδαφο-μεταφερόμενου θορύβου, δονήσεων & κραδασμών, Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, και σχεδιασμού - ανάπτυξης συστημάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης (environmental monitoring), κλπ. 
Η ίδρυση της, ήρθε να καλύψει ένα μεγάλο κενό στον χώρο των Μελετών Έργων Συγκοινωνιακής Υποδομής στην Ελλάδα και ιδιαίτερα των Περιβαλλοντικών Μελετών, σε μία περίοδο κατά την οποία έχουν ανέλθει σε μεγάλο βαθμό οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας.

Τον  Ιούνιο του 2008, η εταιρία μετατράπηκε από ΕΠΕ σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΣΣΕ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕ».

Η εταιρεία προσφέρει μια ευρεία κλίμακα μελετητικών υπηρεσιών για διάφορες κατηγορίες έργων, από τη σύλληψη μέχρι την ολοκλήρωσή τους. 

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελετητών (ΓΕΜ) με ΑΜ 509 και διαθέτει μελετητικά πτυχία στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Δ τάξεως στην κατ. 10 (μελέτες συγκοινωνιακών έργων)
 • Γ τάξεως στην κατ. 27 (περιβαλλοντικές μελέτες)
 • Α τάξεως στην κατ. 21 (γεωτεχνικές μελέτες &  έρευνες)
 • Α τάξεως στην κατ. 13 (Μελέτες Υδραυλικών 'Eργων (Εγγειοβελτιωτικών 'Eργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων).)

Η «ΣΣΕ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕ» τέλος διαθέτει εκτεταμένες  δυνατότητες στον τομέα περιβαλλοντικής και μετρολογίας με έμφαση σε :

 • Ακουστικές μετρήσεις περιβαλλοντικού, συγκοινωνιακού, αεροπορικού & βιομηχανικού θορύβου
 • Ακουστικές μετρήσεις και μετρήσεις δονήσεων εσωτερικών χώρων & κτηριακής ακουστικής καθώς και βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 • Μετρήσεις & 1/3 οκταβικές αναλύσεις εδαφο-μεταφερόμενου θορύβου, δονήσεων και κραδασμών από την οδική και σιδηροδρομική κυκλοφορία, καθώς και την λειτουργία αστικών LRT συστημάτων ΜΕΤΡΟ & ΤΡΑΜ
 • Εργασιακός θόρυβος & δονήσεις
 • Μετρήσεις & Παρακολούθηση διακύμανσης αερίων ρύπων
 • Εφαρμογή προτύπων πρόβλεψης διακύμανσης οδικού, σιδηροδρομικού, αεροπορικού, βιομηχανικού θορύβου και κτηριακής ακουστικής
 • Εφαρμογή προτύπων διάχυσης αερίων ρύπων & ρευστοδυναμικής